Koira-avusteinen tunnetaitovalmennus

Tunnetaitovalmennus eli EASEL-menetelmä (Experiential Social Emotional Learning) perustuu siihen, että eläimet ovat sosiaalisina olentoina herkkiä reagoimaan sanattomiin viesteihin ja tunnetiloihin. Tunnetaitovalmennus antaa työkaluja siihen, miten tunteita ja niiden sisältämää informaatiota voi hyödyntää omassa elämässä, niin että aito minä vahvistuu. Tarkoitus on saada jo olemassa olevat asiat, sanat ja tunteet selkeämmäksi ja pintaan.

Mitä tunnetaitovalmennuksessa tehdään?

Tunnetaitovalmennus on työmuoto, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan tunne- ja sosiaalisia taitoja samalla kun työskennellään kohti yksilöllisiä tavoitteita. Valmennus lähtee siis aina asiakkaan tarpeista ja esiin nousevista kysymyksistä, joten eteneminen on yksilöllistä eikä kaikkien kanssa samanlaista. Kaikilla on kuitenkin samat perustavoitteet: valmennus auttaa ohjattavia vahvistamaan itsetuntemustaan, tunteiden säätelyä, sosiaalisia taitoja ja tilannetajua ja toisten tunteiden tunnistamista sekä vastuullista päätöksentekoa.

Valmennuskerrat rakentuvat keskusteluista ja mahdollisesti toiminnallisista harjoitteista sekä paperille tuotettuina että halutessa koiran kanssa. Koiran kanssa työskentely on vapaaehtoista mutta vuorovaikutustaidon harjoitukset ovat tällä menetelmällä usein hyvinkin keskeisiä. Koira on aidosti läsnä tilanteessa ja vastaa hyvin kysymykseen: ”mitä tapahtuu kun tulen vuorovaikutukseen toisen kanssa”.

Mitä hyötyä koirasta on valmennuksessa?

Koira-avusteisessa tunnetaitovalmennuksessa koira toimii ohjaajan työparina. Koira on toimintatapaan koulutettu ja auttaa pääsääntöisesti sillan rakentajana sekä vuorovaikutuksen helpottajana ohjaajan ja asiakkaan välillä.

Koiran kanssa ei opiskella koiran koulutusta vaan ohjataan kuuntelemaan itseään ja tunnistamaan primäärit tunteet. Menetelmään koulutettu koira antaa turvallisesti välitöntä palautetta, niin että tunteet on helppo tunnistaa. Koiran antama palaute ja huomio voi olla helpompaa vastaanottaa kuin ohjaajalta saatu. Lisäksi koira tuo mukanaan välitöntä läsnäoloa, hyväksyntää ehdoitta ja vaatimuksitta, motivaatiota, iloa, ystävällisyyttä ja turvallisuutta.

Kenelle koira-avusteinen tunnetaitovalmennus sopii?

Koira-avusteinen ohjaus sopii lähes kaiken ikäisille. Pelätäkin saa, mutta allerginen ei voi olla. Ohjaus on aina tavoitteellista.

Yleisiä tavoitteita ovat

Lisäksi koira-avusteinen ohjaus tarjoaa välittämisen ja läheisyyden kokemuksia, opettaa luottamuksen arvoisena olemista ja vähentää manipulatiivista, vahingoittavaa tai hyväksikäyttävää käyttäytymistä. Toiminta lähtee aina asiakkaan tarpeista ja lähtökohdista käsin.

Koira-avusteisuus opettaa rajoista, luottamuksesta ja vastuusta, itsetunnosta ja itsensä tai toisen huolehtimisesta, elämänhallinnasta. Samalla menetelmä kehittää ongelmaratkaisutaitoa, stressinsietokykyä, kehollista tietoisuutta, nostaa tietoisuuteen henkilökohtaisia voimavaroja sekä antaa vahvistavia ja korjaavia kokemuksia.

Koiran tasa-arvoinen ja aito kohtaaminen persoonallisena yksilönä kasvattaa empatiaa ja myötäelämisen kykyä. Jokainen ihminen tarvitsee läheisissä ihmissuhteissaan molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen perustuvia vuorovaikutussuhteita kokeakseen olevansa turvassa.

Väestöliiton Terapiapalveluissa koira-avusteista tunnetaitovalmennusta tarjoaa Kati Riesen, jonka vastaanotto on Plazankujalla Helsingin Hermannissa.

Varaa aika Soita