Pariterapia

Joskus voi tuntua, että kumppani on liian lähellä. Tai hän, joka on ollut läheinen, tuntuu yhtäkkiä vieraalta. Toisinaan sanat alkavat loppua ja suhde tuntuu olevan umpisolmussa. Silloin voi olla vaikea ymmärtää miksi asiat ovat niin kuin ovat. Joskus tarvitaan vain vähän vahvistusta sille hyvälle mitä suhteessa jo on.

Pariterapiaan voi myös hakeutua silloin kun harkitaan eroa tai parisuhteessa on jo päädytty eroon. Tällöin terapeutti voi auttaa löytämään uusia näkemyksiä ja toimintatapoja tilanteeseen ja auttaa esimerkiksi eroavaa paria toimimaan erotilanteessa lapset huomioon ottaen siten, että kaikkien osapuolien tarpeet ja tunteet tulisivat kuulluksi ja huomioiduksi.

Väestöliiton terapiapalveluiden pariterapiassa jokaista parisuhdetta hoidetaan yksilöllisesti, suhteen molempia osapuolia kuunnellen. Pariterapeuttime varmistavat, että saat parisuhteesi sokeisiin pisteisiin uutta näkemystä ja apua solmujen avaamiseen. Tehdään suhteesi yhdessä paremmaksi.

Kuka pariterapiaa voi antaa Väestöliiton Terapiapalveluissa?

PARIPSYKOTERAPIA

Paripsykoterapiaa voi antaa terapeutti, jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä ja jolla on vähintään erityistason (ET) tai 60 op. paripsykoterapiakoulutus tai vähintään erityistason (ET) perheterapiakoulutus ja sen lisäksi täydennys-/lisäkoulutuksena erillinen 1–2 vuoden pariterapiakoulutus (30 op).

PARITERAPIA

Pariterapiaa voi antaa Ihminen tavattavissa -terapeutit sekä ratkaisukeskeisest terapeutit, jotka ovat HPI:n (Helsingin psykoterapiainstituutti) kouluttamia terapeutteja ja odottavat Valviran hyväksyntää. Näihin koulutuksiin sisältyy osio, jossa käydään läpi parin terapeuttiseen kohtaamiseen sisältyvät menetelmät. Lisäksi seksuaaliterapeutit tarjoavat seksuaaliterapiaa pareille.

Meillä pariterapiaa tarjoavat terapeutit löydät hakusivuilta, valitsemalla suodatusvaihtoehdoista: pariterapeutit.

Terapeutin profiilikuvauksesessa kerrotaan hänen koulutustaustansa.

Integratiivinen pariterapia

Integratiivisuus tarkoittaa erilaisten suuntausten joustavaa yhdistämistä. Terapeutti pyrkii räätälöimään työtapansa asiakkaiden ongelmiin sopivaksi. Ihminen ja parisuhteen ilmiöt ovat hyvin monimutkaisia. Erilaiset teoriat tavoittavat eri puolia ihmisenä olemisesta. Integratiivinen terapeutti pyrkii hallitsemaan erilaisia teorioita, ymmärtääkseen asiakkaita yksilöllisesti. Integratiivinen terapeutti painottaa hyvää yhteistyösuhdetta ja terapiamuotojen yhteisiä vaikuttavia tekijöitä. Väestöliitto on ollut integratiivisen paripsykoterapian kouluttajataho Suomessa.

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeinen pariterapia on hoitomalli, mikä keskittyy lujittamaan parin keskinäistä tunnesuhdetta ja lisäämään luottamusta ja turvallisuutta. Hoito etenee suunnitelmallisesti ja paria autetaan tunnistamaan ja pysäyttämään kielteisen vuorovaikutuksen kehiä. Terapiassa painotetaan tunteiden merkitystä muutoksen aikaansaamisessa. Paria autetaan saamaan korjaavia tunnekokemuksia toistensa kanssa. Tunnekeskeinen pariterapia on paljon tutkittu ja vaikuttavuudeltaan tehokas hoitomuoto. Väestöliitto on ollut mukana tuomassa tunnekeskeisen pariterapian osaamista Suomeen.
Tutustu maksutta: tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Ratkaisukeskeinen pariterapia

Ratkaisukeskeinen pariterapia on tavallisesti lyhytkestoista terapiaa, jossa keskitytään asiakkaiden voimavaroihin ja ratkaisujen etsimiseen. Terapeutti kannustaa asiakkaita tarkastelemaan tilannettaan ratkaisun näkökulmista. Asiakkaat saavat tukea voidakseen nimetä mitä he tavoittelevat, ja yhteinen pohdinta auttaa näkemään, mikä estää heitä pääsemästä tavoitteisiinsa. Omien päätelmiensä myötä asiakkaat löytävät keinoja ratkaista ongelmiaan.

Psykodynaaminen pariterapia

Psykodynaaminen pariterapia keskittyy ymmärryksen syventämiseen itsestä ja toisesta. Terapiassa pyritään näkemään, miten lapsuuden ja menneisyyden ihmissuhteista opitut suhteessa olemisen asetelmat siirtyvät parisuhteeseen. Psykodynaamisessa pariterapiassa hahmotetaan, mitä ominaisuuksia kumppanit heijastavat toisiinsa. Psykodynaaminen terapia auttaa oivaltamaan, miten menneisyyden kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen.

Varaa aika Soita