Mitä tarkoittaa työnohjaus? – Art makes me stronger, osa 5

Mitä tarkoittaa työnohjaus? – Art makes me stronger, osa 5

Työnohjaus tarkoittaa työntekijän oman työn ja omien toimintatapojen laaja-alaista tutkimista, sekä kehittämispyrkimystä toivottuun suuntaan. Tavoitteena on ehyt ja pitkäkestoinen työskentelyprosessi (1–3 vuotta), jossa työnohjattava ja työnohjaaja ovat keskenään turvallisessa, ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa.

Työnohjauksessa on kyse työnohjattavan omasta oppimis- ja uusiutumisprosessista, jota työnohjaaja tukee oman ammattitaitonsa kautta. Omaa työtä, työyhteisöä ja työelämässä esiin nousevia ilmiöitä voidaan työnohjauksessa tarkastella rauhallisesti ja monitasoisesti monista eri näkökulmista. Usein työnohjauksen tavoitteena voi olla työntekijän perustehtävän tarkastelu, uusiutumisen halu ja ammatti-identiteetin rakentaminen, sekä ylläpito. Reflektoimalla ja tarkastelemalla omaa toimintaansa, työntekijä saa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja hän tulee yhä tietoisemmaksi omista luontaisista reagointitavoistaan erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa.

Organisaatioille laadullisesti pätevä työnohjaus tarkoittaa myös taloudellisia säästöjä. Investoimalla työntekijöiden hyvinvointiin ennakoivilla toimenpiteillä työnantaja tukee työntekijöittensä työssä jaksamista, sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työssään viihtyvä ja oman ammattiroolinsa sisäistänyt työntekijä on sitoutunut tehtäväänsä. Työnantajan tärkein pääoma onkin hyvinvoiva, ammatillisesti pätevä ja itseään kehittävä henkilöstö.

Työnohjauksen tarvetta nousee tällä hetkellä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa työn tekemisen luontainen rytmi on yhä kiihtyvä. Työnohjausta voitaisiin hyödyntää yhä enemmän tulevaisuudessa myös muillakin yhteiskunnan sektoreilla, kuten esim. teollisuuden eri aloilla.

Mitä tarkoittaa johdon työnohjaus?

Johdon työnohjaus ja coaching on suunnattu erilaisissa johto- ja esihenkilötehtävissä toimiville ammattilaisille. Esihenkilötyö tai johtamistehtävä on organisaatiossa usein yksinäistä ja vastuullista toimintaa. Myös johtajan perustehtävää tulisi tukea organisaatioiden sisällä.

Laadukkaalla johtamisella vaikutetaan koko organisaation hyvinvointiin ja kestävyyteen muutostenkin keskellä. Johdon työnohjaus on tehokas väline johtajalle tarkastella oman työnsä laajoja, sisällöllisiä kysymyksiä ja kehittymispyrkimyksiä. Johdon työnohjaus on mahdollisuus oman työn tutkimiseen, kehittämiseen ja laadun tarkkailuun.

Johdon työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä. Johdon työnohjaus on tavoitteellista toimintaa ja usein prosessi voi olla pitkäkestoinen (1–3 vuotta). Johdon työnohjaajan tulee seurata säännöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tehdä tarkkaa seurantaa tuloksista. Johdon coaching luonteeltaan taas voi olla lyhytkestoisempaa, johtajan ammatillisuutta kehittävää toimintaa.

Mitä tarkoittaa työnohjaus? on seitsenosaisen Art makes me stronger -blogisarjan viides osa.

Tässä blogisarjassa käyn läpi arjessani esille nousseita pohdintoja liittyen hyvinvointiin, onnellisuuteen sekä toivoon. Pohdin yhteisöllisyyden merkitystä mielenterveyden kannalta. Kiinnitän arjessani huomioni usein pieniin, kiinnostaviin yksityiskohtiin. Haaveilen suurista ja unelmoin isosti. Tavoitteeni on tässä blogisarjassa tuoda esille myös ekspressiivistä taideterapiaa, työnohjausta ja pohtia niiden mahdollisuuksia mielenterveyttä edistävinä ja ylläpitävinä toimina.

Blogisarjan kirjoittaja Janiika Salo toimii Väestöliiton Terapiapalveluiden taideterapeuttina sekä työnohjaajana.

Varaa aika Soita